Notícias

Vise Ministru Justisa Hala’o atividade iha Prizaun Bekora Hodi Komemora Loron Falintil ba dala 45, Hamutuk ho Prizioneirus sira


Díli, 21 Agostu 2020
Vise Ministru Justisa, Sr. José Edmundo Caetano, hala’o atividade iha Prizaun Bekora, Dili, hodi Komemora Loron Falintil ba dala 45, hamotuk ho Prizioneirus sira.
Iha atividade ida ne’e halibur dadur sira liu husi jinastiku zumba, no mos anima ho muzika ba Prizioneirus sira iha, Prizaun Bekora, Díli, sexta-feira ne’e,

Vise Ministru Justisa Simu Visita Husi Amu Pe.Francisco Barreto iha Gabinete Vise Ministru


Díli, 18 Agostu 2020Vise Ministru Justisa, Sr. José Edmundo Caetano hala’o reuniaun ho Amu Kapelaun Azistensia Relijiosa ba Prizaun Becora- Díli, Suai, no Gleno, Pe.Francisco Barreto, iha Gabinete Vise Ministru, Ministeriu Justisa, Díli.
Iha reuniaun ne’e, Pe.Francisco Barreto hato’o preokupasaun durante hala’o nia knaar iha estabelementu prizionais, liuliu infarestrutura kapela iha Becora, Produs Biblia Atu fahe ba dadur sira liu husi formasaun ba asuntu relijiosa iha prizaun.

Vise Ministru Justisa konvoka Reuniaun ho Diretores no Xefe Departamentu sira husi DNDHC no DNSPRS


Díli, 18 Agostu 2020
Vise Ministru Justisa, Sr. José Edmundo Caetano, konvoka reuniaun ho Diretores no Xefe Departamentu sira hanesan :Diretor Nasional Direito Humanus no Cidadania ( DNDHC ), no Diretor Nasional Servisu Prizional no Reinsersaun Social ( DNSPRS ), iha salaun enkontru Gabinete Vise Ministru Justisa, Díli.

Vice-Ministru da Justiça Partisipa Konfirmasaun Deklarasaun Estadu Emergénsia iha PN


Dili, 11 Agostu 2020: S. Exa, Vice-Ministru da Justiça (MJ, Sr. José Edmundo Caetano, Assiste konfirmasaun votus husi deputadu sira ba deklarasaun Estadu Emerjénsia ba prevensaun pandémia covid-19 liuhosi plenária extra ordinária iha Parlamentu Nasional (PN).
Deklarsaun Estadu Emerjénsia ne’e aprezenta direita husi S. Exa, primeiru Minstru (PM), Sr. Taur Matan Ruak, no akompaña husi membru Governu konstitusional dawalu (VIII) nian.

Páginas