MINISTERIU JUSTISA AKOMPANHA KOMISAUN A PARLAMENTU NACIONAL DEBATE ESTATUTO DO MINISTERIO PUBLICO


Tibar, 8/10/ 2021, Sua Execencia Vice Ministru Justisa Dr. José Edmundo Caetano, Akompanha Komisaun A Parlamentu Nacional Debate no Aprovasaun Estatuta iha Espesialidade.
Diskusaun ne’e, akompanha husi Ministeriu Justisa Sua Execelencia Vice Ministru Dr. Jose Edmundo Caetano, ho tekniku superior sira, Presidente Tribunal, Eis. Presidente Tribunal, Juises, hamutuk ho deputadu husi Komisaun A Parlamentu Nasional durante semana ida iha Salaun SEFOPE Tibar.

MINISTERIU JUSTISA ABERTURA PROGRAMA KAMPANHA VASINASAUN COVID-19 IHA MUNICIPIO MANATUTU


Laclubar, 7/10/2021, Sua Execelencia Vice Ministru Justisa Dr. Jose Edmundo Caetano Hala’o Kampanha Vasinasaun COVID-19 iha Laclubar Municipio Manatutu.
Iha atividade ne’e diriji husi Sua Execelencia Vice Ministru Justisa no Akompanha husi Director Geral SIJK Dr. Odete da silva viegas, ho funsionarius husi dotor saude sira. Atividade ne’e, participa husi autoridade local, komunidade no estudantes sira iha fatin sentru saude laclubar oin.

MINISTERIU JUSTISA REALIZA PROGRAMA DIVULGASAUN LEI IHA POSTU ADMINISTRATIVO AINARO


Salaun Posto Ainaro, 29/9/2021, Sua Execelencia Vice Ministru Justisa, Realiza Programa Divulgasaun Lei iha Postu Administrativu Ainaro Municipio Ainaro
Sua Excelencia,Dr José Edmundo Caetano ho nia ekipa realiza programa divulgasaun Lei iha Posto Administrativu Tilomar suku Maudemo kompostu husi suku hitu (7) hanesan suku Mau-ulo, Maununo, Soro, Manu-Tasi, Suro Kraik, Casa, Ainaro.

Páginas