EKIPA KOMISAUN ORGANIZADORA LORON NASONAL FUNSAUN PUBLIKA HASORU MALU HO PREZIDENTE FUNSAUN PUBLIKA SOBRE KONTINUASAUN PROGRAMA

Ekipa Ministériu Justisa (MJ) ne’ebe organiza loron Funsaun Publika hasoru malu ho Prezidente Funsaun Publika, Faustino Cardoso Gomes hodi kualia sobre kontinuasaun ba prosesu realizasaun programa balun relasiona ho loron funsaun publika li-liu kona-ba jornada iha sala inkontru funsaun publika, loron, kuarta 17 Abril 2019.
Objetivu inkontru ida ne’e hanesan preparasaun ida hodi hala’o programa balun tan hanesan jornada nst hodi refleta komemorasaun loron funsaun publika ne’ebe monu iha loron 15 jullu 2019. Antes to’o iha loron refere iha abertura no hahu ona ho programa kuda ai oan ne’ebe lansa direita hosi ita nia Primeiru Ministru RDTL, Taur Matan Ruak iha fulan kotuk liu ba.
Tuir Cordenador Jeral Komisaun Organizadora ba Loron Funsaun Públika tinan ida ne’e no atual Inspetur Ministeriu Justisa, Lucas da Costa katak inkontru ida ne’e hanesan faze kontinuasaun tekniku preparasaun nian oinsa atu realiza programa balun tan ne’ebé ho signifikasaun refleta loron Funsaun Públika.hanesan programa Jornada nst, ne’e sei iha movimentu funsionariu ho lao ain deit hodi hakur mota no sae foho no hosi fatin ida ba fatin seluk ho distansia do’ok oituan, hahu hosi laklubar - Fatuk Makerek to’o Turiscai, no tuir mai Diretor DNDHC, Flaviano Moniz leao ne’ebe responsavel ba jornada hato’o prosesu servisu preparasaun nian.

Programa kontinuasaun hirak ne’e, tuir Prezidenti Funsaun Públiku, Faustino Cardoso Gomes hateten, “Halo atividade hodi komemora loron Funsaun Publika ne’e kada tinan ita halo no iha mos programa Jornada sira ne’e ho signifikasaun di’ak, lao tuir fatin istoriku sira maibe atividade ida ne’e tenki prepara no sukat buat barak hanesan presija mata dalan, presija atendimentu saude, siguransa no preparasaun lojistika sira.”
Iha inkontru ida ne’e partisipa hosi Prezidente komisaun Funsaun Publika no Kordenador Jeral Komisaun Organizadora Loron Funsaun Publika ho kada kordenador balun no ekipa sira seluk. (C)

Carmelindo da Silva Caetano
Tekniku Superior DNDHC MJ