RETIRU DANEN, GUVERNU FOKA IHA REKUPERASAUN EKONOMIA HO TRANSFORMASAUN

Dili, 22 janeiru 2021 Sua. Exa Vise-Ministru Justisa José Edmundo Caetano partisipa retiru danen, ho tema “Tinan 2021: Hahú Rekoperasaun Ekonómika ho transformasaun”, ne’ebé lidera husi Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak, iha auditóriu Xanana Gusmão, Ministériu Finansas, Aitarak-Laran.

Retiuru danen ne’ebé hetan partisipasaun másimu husi membru Governu konstitusionál daualuk (VIII) no hetan apoiu husi ekipa tékniku Unidade Planeamentu Monitorizasaun Avaliasaun (UPMA) ne’ebé tutela ba Gabinete primeiru-Ministru nian.

Liga ba área atuasaun Xefi guvernu konsentra hodi foka iha area prinsipál lima hasa’e produtividade no empregu, haforsa kapasidade reziliénsia iha saúde, edukasaun, seguransa alimentár no área sira-seluk, hodi hasa’e kapasidade rezisténsia iha momentu krize nian sira,inklui planu hirak ne’ebé planeia ona iha tinan kotuk, atu posibilita hasa’e rendimentu husi sidadaun sira no kombate dezigaulidade sosiál no rejionál, hamenus dependénsia husi fundu Mina-rai.


Xafe Governu refere mós katak nesesidade atu fo énfaze ba rekuperasaun ekonómika nian ho objetivu prinsipál mak atu garante konsensu husi sosiedade, kona-ba área prinsipál sira investimentu nian, hodi define loloos prioridade sira investimentu nian no garante katak ita-nia rekursu sira, ne’ebé ki’ik, bele utiliza ho di’ak, hodi normaliza fali ita-nia ekonomia.


Media Gabinete Vice MJ