MINISTERIU JUSTISA REALIZA ATIVIDADE DIVULGASAUN LEI


Fatuberliu, 19/7/2021, Sua Excelencia Vice Ministru Justisa Dr. José Edmundo Caetano, hala’o Atividade divulgasaun Lei iha posto Administrativu Fatuberliu,Municipio Manufahi segunda–feira ne,e.
Sua Execelencia Vice Ministru da Justisa ho ekipa sira hanesan funsionariu Gabinete Vice Ministru da Justisa i hamutuk ho diresaun hanesan Diresaun Nasional Direitos Humanus i Cidadania, Diresaun Nasional Servisu Registrasaun i Notariado, Diresaun Nasional Assesoria Juridiku I Legislasaun hahu realiza divulgasaun lei ne’e iha suku clacuc ho fatukahi nebe konsentra iha postu administrativu Fatuberliu.
Materia nebe mak esensial ba komunidade sira mak hanesan, Lei no 13/2017 Regime Espesial ba Definisaun Titularidade Bein Imóveis,Lei no. 8/2017 konaba Espropriasaun ba Utilidade Publika no Lei no. 9/2002 kona ba Nasionalidade.
Objetivu husi programa ne’e atu hamenus problema nebe sempre mosu iha komunidade nia leet mak hanesan problema kona ba Rai, oinsa assesu dokumentus iha diresaun Servisu Registu i notariadu liu-liu iha area Nasionalidade,no bele asesu ba Diresaun Terra Propriedades.

Iha atividade divulgasaun ne’e partisipante husi Administrador Posto Fatuberliu, Komandante Esquadra Posto Fatuberliu, Reprezentate Veteranos, Professores, Estudantes, Juventude I Lider Komunitaria ho nia Komunidade husi suku rua hanesan suku clacuc no fatukahi.
Iha sorumutu ne’e komunidade sira apresia tebes ho programa ne’e no kontenti infrenta problema nebe sira hasoru relasaun ho materia nebe ba apresenta husi orador i hetan mos motivasaun barak oinsa resolve problema ho ulun malirin iha sosiedade nia laran.

Administrador Postu Fatuberliu apresia tebes ba programa ne’e i suzere katak Ministeriu Justisa karik iha posibilidade programa divulgasaun ne’e kontinua nafatin ba iha suku-suku nebe sedauk hetan tamba iha liu area rurais nun’e hodi sosializasaun ba sira. Salenta liu tan katak iha postu ne’e kompustu husi suku lima maibe suku rua deit mak presensa iha karik bele ba tan iha suku tolu nebe mak sedauk hetan. Tamba komunidade dala barak infrenta mak hanesan desintendimentu konaba propriendades i sempre sai vitima ba sidadaun nebe iha riku no matenek sira, problema konaba dokumentus legal, sira sofre liu ba atendimentu tamba distansia, dala barak komunidades sira trata dokumentus ruma sempre faila tamba lahatene dalan.“Tenik Administrador”

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa