MINISTERIU JUSTISA REALIZA ATIVIDADE DIVULGASAUN LEI


Luak, 24/7/2021, Sua Excelencia Vice Ministru Justisa Dr. José Edmundo Caetano, Realiza Atividade divulgasaun Lei iha Posto Administrativu Same, Municipio Manufahi, sabado ne,e.
Sua Execelencia Vice Ministru da Justisa ho ekipa hanesan funsionariu Gabinete Vice Ministru da Justisa i hamutuk ho Diresaun Nasional Direitos Humanus i Cidadania, Diresaun Nasional Servisu Registrasaun i Notariado, Diresaun Nasional Assesoria Juridiku I Legislasaun.DNAJL,realiza divulgasaun lei iha suku Betanu ho Daisua nebe konsentra iha salaun Institutu veteranu Timor Leste postu administrativu Same.

Sua Execelencia liu husi nia diskursu hato’o agradecimentu ba komunidade sira nebe husik nia tempu tomak hodi partisipa programa ne’e i hatutan tan nudar sidadaun ida iha direitu atu hetan informasaun husi estado, Ministeriu Justisa iha papel tomak atu fo informasaun lei sira nebe vigora iha Timor laran tomak nune’e komunidade sira bele asesu lolos saida mak justisa iha Nasaun ida ne’e. Tamba komunidade sira iha suku no aldeia seidauk asesu lolos justisa nune’e ema sempre hanehan hodi forsa no kroat. Iha oitavu governu ne’e hakarak asegura komunidade kbiit laek sira sosiedade nia leet.

Materia nebe mak esensial ba komunidade sira mak hanesan, Lei no 13/2017 Regime Espesial ba Definisaun Titularidade Bein Imóveis,Lei no. 8/2017 konaba Espropriasaun ba Utilidade Publika no Lei no. 9/2002 konaba Nasionalidade.
Objetivu husi programa ne’e atu esplika lolos saida mak vantazen husi Lei nebe iha leten hodi utiliza iha komunidade no hamenus problema nebe sempre mosu iha komunidade nia leet mak hanesan problema kona ba Rai, oinsa assesu dokumentus iha diresaun Servisu Registu i notariadu liu-liu iha area Nasionalidade,no bele asesu ba Diresaun Terra Propriedades.

Iha atividade divulgasaun ne’e partisipante husi Komandante Esquadra Posto Same vila, Lider Komunitaria ho nia Komunidade husi suku rua hanesan suku Betanu no Daisua.
Iha sorumutu ne’e komunidade sira apresia tebes ho programa ne’e no kontenti infrenta problema nebe sira hasoru relasaun ho materia nebe ba apresenta husi orador sira. Komunidade sira rekomenda katak divulgasaun ne’e tenke iha tinan ida realiza nafatin para fanu komunidade sira para labele hamosu problema entre sira.

Programa divulgasaun ne’e realiza iha luak salaun IVTL husi inisio to’o encera laiha komunidade ida halo asaun problema hasoru sua execelencia ho nia ekipa tomak. Iha ambiente ne’e hakmatek loos no kontroladu hodi rona esplikasaun husi orador sira no hato’o difikuldades no konfusaun kona ba direitus humanus, kona ba dokumentus nasionalidade.

Encera seremonia ne’e sua execelencia Vice Ministru Justisa ho ekipa foto hamutuk komunidade sira iha salaun IVTL.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa