MINISTERIU JUSTISA REALIZA PROGRAMA DIVULGASAUN LEI IHA MUNICIPIO COVALIMA


Covalima, 28/9/2021, Sua Execelencia Vice Ministru Justisa, Realiza Programa Divulgasaun Lei iha salaun Administrativa Municipio Covalima.
Sua Excelencia,Dr José Edmundo Caetano ho ekipa realiza programa divulgasaun Lei iha salaun Administrativu Municipio Covalima kompostu husi suku haat (4) hanesan suku Loro, Camanaça, Debos no Matai.
Iha sorumutu ne’e, participa iha husi Presidenti Municipio, Autoridade Postu Administrativu Suai, Autoridade Lokal husi Suku haat (4) mak hanesan Camanasa, Loro, Debos, Matai, Diretor Notariadu Municipio, Diretor Teras Propriedades Municipio,funsionarios, no mos komunidade sira hotu husi suku ne’e rasik.

Divulgasaun Lei tolu mak apresenta ba komunidade sira iha neba, mak hanesan, Lei no 13/2017 Regime Espesial ba Definisaun Titularidade Bein Imoveis, dekretu Lei no. 8/2017 konaba Espropriasaun ba Utilidade Publika no dekretu Lei no. 9/2002 konaba Nasionalidade. Orador mak hanesan Dr. Onorio A. Mangalhães, e Chefe Departementu Diresaun Assesoria Juridiku i politika Legislasaun aprezenta dekretu Lei no. 13/2017 Regime Espesial ba Definisaun Titularidade Bein Imóvel. Lei no. 9/2002 Nasionalidade aprezenta husi Dr. José paulino chefe departementu Divulgasaun Lei iha Diresaun DNDHC. Decretu Lei No. 8/2017 kona ba Espropriasaun Utilizasaun Publika, aprezenta husi Dr. Celito Cardoso husi diresaun nasional Direitus Humanus i Cidadania.

Difikuldades enfrenta mak hanesan utilizasaun forsada, no dokumentus Legalidade sira hanesan Bilete Identidade Sertidaun RDTL, Nasionalidade porkauza laiha mata dalan nebe hatudu ba sira hodi asesu ba prosesu legalidade cadastru nian nune’e halakon desintendimentu iha sira nia leet. I mos sira kontenti tebes programa divulgasaun ne’e hodi fasilita no halo sira komprende didiak prosesu legalidade sira nebe vigora. - Iha Municipio covalima barak mak kawinsilan ho ema estranjeiru tamba ne’e iha momentu ne’e hato’o lamentasaun konaba kazu oinsa hetan sertifikadu sai sidadaun iha Timor Leste, balun to’o agora sedauk sai sidadaun Timor Leste tamba sedauk hatene dalan hodi asessu ba Registu sivil. Shefe suku suai Loro hato’o problema hanesan disputa rai no mos husu apoio Rai ba terra propriedade hodi harii semiteriu geral.

-Finalidade husi programa ne’e  Sua Execelensia foto hamutuk ho autoridades no komunidade sira iha salaun Administrativo Municipio Covalima.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa