REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de Ermera, iha folha n˚ 03 no n˚ 04 , Livru Protokolu n˚ 02/2015 nian, hakerek tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRUS ba matebian José da Costa Silva, ho termu hirak tuir mai ne’e : ------------------------------------------------------------------------------------------

iha loron 15.04.2014, José da Costa Silva, kaben ho Aguida Bi Lelo Xavier, moris iha Ermera, suku Parami, sub-distrito Atsabe, distrito Ermera, hela -fatin ikus iha distritu Ermera, Parami, Mate iha Parami, Atsabe,----------------------------------------

---- Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma ne’ebé nia fiar ba, hodi nune’e, nia fen ho nia oan :------------------------------------------------------------------

--- Aguida Bi Lelo Xavier,faluk ,moris iha Ermera, hela- fatin iha suku Parami, sub distritu Atsabe, Distritu Ermera.-------------------------------------------------------------------

--- Isidoro da Costa Xavier, klosan, moris iha Ermera, hela- fatin iha suku Parami, sub distritu Atsabe, Distritu Ermera.-------------------------------------------------------------

--- Maria Xavier, klosan, moris iha Ermera, hela- fatin iha suku Parami, sub distritu Atsabe, Distritu Ermera.-----------------------------------------------------------------------------

--- Armindo da Costa Xavier, klosan, moris iha Ermera, hela- fatin iha suku Parami, sub distritu Atsabe, Distritu Ermera.--------------------------------------------------

--- Julio da Costa Xavier, klosan, moris iha Ermera, hela- fatin iha suku Parami, sub distritu Atsabe, Distritu Ermera, sai nu’udar herdeiru lejítimáriu.------------------------

---- Ida ne’ebé nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun óbito José da Costa Silva. ------------------------------------------------------------

---- Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba notáriu iha Cartóriu Notarial de Ermera.-

 

 

Cartóriu Notarial Ermera, 01 Abril, 2015. 

A Notária,

Licenciada, Bibiana Domingas Soares Maia