MINISTRU JUSTISA LIDERA REUNIAUN ELABORASAUN PROPOSTA ORSAMENTU MINISTÉRIU JUSTISA BA TINAN 2023

Ministru Justisa lider reuniaun alargadu ho xefia sira ambitu Ministériu Justisa, iha Cafetaria Ministériu Justisa, Rua Colmera, Dili.

Dili, MJ: Kuarta-feira (03/08) dader ne’e, Ministru Justisa D. Tiago Amaral Sarmento lidera Reuaniaun alargada ho dirijentes sira Ministériu Justisa hodi deskuti no finaliza elaborassaun ba orsamentu Ministériu Justisa ba periodu 2023 nian, iha Cafetaria Ministériu Justisa, Rua Colmera, Dili.

Reuniaun alargada hodi halo diskusaun no ajustamentu ba Tetu Orsamentu Ministériu Justisa nia ba tinan 2023 nian ne’ebé tuir planu tenke sumbete ba Ministériu Finansas iha Sexta-feira (05/08) agora.
Iha reuniaun Ministru Justisa husu ba Komisaun ba Rai no Propriedades ou Comissao das Terras atu bele prepara mós sira ninia orsamentu tanba tuir estatu sira nian, Komisaun Rai no Propriedades sira autonomu iha finanseira.

Aleinde ne’e Ministru Justisa husu mós ba Diretor Nasionál Assesoria Jurídiku no Lejizlasaun (DNAJL) Nelinho Vital, atu bele avansa lalais ho estatutu Defensoria Públika nian, tanba kuandu Estatu Defensoria Publika hetan aprovasaun no promulga, sei afeta mós ba sira (DP) ninia orsamentu iha tinan 2023 mai.

03 Agostu 2022
#Media_Gabinete_MJ