VISE MINISTRU JUSTISA PARTISIPA DISKUSAUN NO APROVASAUN BA PROJETU LEI NO.18/v(3a) IHA SESAUN ESPESIALIDADE


Liquisa, 25/1/2023, Sua Exselensia Vise Ministru Justisa Dr Jose Edmundo Caetano (Saka Timor) partisipa Diskusaun no Aprovasaun Projetu Lei no.18/v(3a) Konaba primeru alterasaun kodegu prosesu penal iha sesaun Espesialidade. Kuarta-feira nee realiza iha Salaun IADE munisipiu liquisa.

Diskusaun ne'e, Diriji husi prezidente Komisaun A Parlamentu Nasional asuntu Konstituisaun no Justisa Dr. Joaquin dos Santos Borluli no prezensa husi membru Deputadu Komisaun A, Prezidente Tribunal Rekursu Dr. Deolindo dos Santos ho nia ekipa no partisipa mos husi Membru Governu Vise Ministru Justisa Dr. Jose Edmundo Caetano ho ekipa Ministeriu Justisa, partisipa mos husi Juizes, advogadu privadu no tekniku superior sira husi Komisaun A.

Diskusaun nee hahu husi proposta lei no.30 liga artigu 206 no proposta lei no.31 konaba artigu 205, aprova mos artigu 206 ho rekomendasoens. Kontinua Aprova artigu 266 no 267 ho proposta lei no 21. proposta lei no. 36 liga artigu 265. Artigu 261 Kestaun previas ou incidentais. Aprovadu ho votus afavor 9 kontra 0 abstensaun 0. Artigu 266 no artigu 267 ho proposta lei no. 37, artigu 268 no artigu 269 ho proposta lei no 38. Aprova mos proposta lei no. 23 liga ba artigu 291 konaba grau Rekursu, proposta lei no. 44 liga artigu 42 konaba desizaun Rekursu konaba zuis halo impedimentu,nebe temi iha no.2 no 3. Proposta lei no. 45 liga artigu 59 konaba Konstituisaun como arguidu, proposta lei no.46 liga artigu 72-G konaba reprezentasaun, proposta lei no. 47 alterasaun ba artigu 316 konaba legitimidade ba rekursu revista.

Komisaun A Parlamentu Nasional hamutuk ho komunidade Judisiariu sira halo Diskusaun durante loron tolu nia laran konsege aprova ona proposta lei nebe atu halo alterasaun ba artigu balun husi kodigu prosesu penal atual. Entre tantu Diskusaun refere komisaun A agenda tan ba semana oin hodi bele finaliza ona primeiru alterasaun kodegu prosesu penal ne'e no kontinua halo aditamentu hodi submete ba iha plenaria nune’e hetan aprovasaun husi Parlamentu Nasional.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa