MINISTERIU JUSTISA PROGRAMA DIVULGASAUN LEI


Grotu, 26/7/2021, Sua Excelencia,Dr José Edmundo Caetano ho ekipa husi Ministeriu Justisa realiza programa divulgasaun Lei iha suku Rotutu konsentra iha sede suku Grotu, Posto Administrativu Same Municipio Manufahi.
Prezensa Sua Execelencia, halo komunidade sira kontenti no simu Governante ne’e ho kultura Municipio Manufahi nian. Iha fatin ne’e suku rua mak konsentra aldeia Karbulau suku Holarua hodi rona informasaun direitu komunidade nian husi estado. Partisipantes iha momentu ne’e kompustu husi suku rua (2) hanesan suku Rotutu I Grotu, prezensa husi autoridade local, Administrsdor Postu Same, komandante Esquadra, no mos lider komunitariu ho komunidade sira tomak.

Administrador postu same agradece tebes ho programa ne’e tamba Ministeriu Justisa lori programa ne’e tama sai suku nune’e komunidade sira rona rasik ho nia tilun para labele hamosu problema iha entre komunidade sira.
Sua execelencia, liu husi nia diskursu ba komunidade katak realiza programa ne’e atu asegura sosiedade sira direitu iha rai ida nune’e Ministeriu Justisa nia papel ida hodi lori informasaun Justisa ne’e ba iha komunidade nia leet i promove povo nia direitu iha Rai lulik ne’e nune’e sidadaun iha Timor laran tomak senti satisfasaun ba lei nebe vigora iha Timor Leste.
Sua Excelencia hatudu mos Diretor husi Diresaun Terras no Notariadu iha Municipio Manufahi ne’e ba komunidade sira iha suku-suku nune’e koinese diak servidores sira iha Municipio.

Iha atividade ne’e, divulgasaun dekretu Lei talu mak apresentasaun ba komunidade sira mak hanesan, Lei no 13/2017 regime espesial ba definisaun titularidade Bein Imoveis,Lei no. 8/2017 konaba Espropriasaun ba Utilidade Publika no Lei no. 9/2002 konaba Nasionalidade. Aprezentasun ne’e hateten, sidadaun sira iha dever rona informasaun husi estadu para programa ruma dezenvolvimentu kona iha komunidade nia leet karik pelumenus hatene prosesu legal husi estado ne’e.
diretor natariado hatutan katak nudar sidadaun iha direitu no obrigasaun hetan dokumentus Nasionalidade iha rai ida. Ne’e duni Ministriu Justisa iha papel obrigatoriu lori Justisa ba iha sosiedade nia leet liu-liu iha area rurais sira.
Iha sorumutu, Autoridades no Komunidades sira hakmatek no infrenta prokupasaun barak konaba direitu ba rai, tamba dala barak problema mosu iha komunidade ne’e, frekuensia prblema koba rai no baliza entre toos ho natar. Aumesmu tempu sugere ba ekipa husi Ministeriu Justisa atu halao nafatin iha kada tinan nune’e komunidade sira iha area rurais, no iha nebe deit hetan hotu informasaun lei ne’e, bele defende an ho lei sira nebe vigora iha nasaun ida ne’e.

iha parte nasionalidade, komunidade sira hetan problema tamba distansia nebe mak difikulta tebes ba sira, nune’e barak mak seidauk hetan dokumentus lagais sira ne’e. rekomendasaun katak Ministeriu Justisa bele karik buka maneiras ida para populasaun sira iha suku-suku nune’e bele komunidades nebe lao fraku on abele hetan mos dokumentus refere.

Encera atividade ne’e, Sua Execelencia ho ekipa foto hamutuk komunidades sira iha sede suku Grotu.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa