MINISTERIU JUSTISA REALIZA PROGRAMA DIVULGASAUN LEI IHA POSTU ADMINISTRATIVO AINARO


Salaun Posto Ainaro, 29/9/2021, Sua Execelencia Vice Ministru Justisa, Realiza Programa Divulgasaun Lei iha Postu Administrativu Ainaro Municipio Ainaro
Sua Excelencia,Dr José Edmundo Caetano ho nia ekipa realiza programa divulgasaun Lei iha Posto Administrativu Tilomar suku Maudemo kompostu husi suku hitu (7) hanesan suku Mau-ulo, Maununo, Soro, Manu-Tasi, Suro Kraik, Casa, Ainaro.
Komunidade ho Autoridade Local sira ho laran antoziasmu simu Execelencia nia presenza iha sira nia leet. Sorumutu ne’e, participa husi Autoridade Postu Administrativu Ainaro, Autoridade do suku husi Suku hitu, Comandante PNTL Municipio Ainaro, Comandante Esquadra Posto Administrativo Ainaro, Diretor Notariadu Municipio, Conselho Veterano Ainaro, funsionario, Corpo Bombeiros no mos komunidade sira hotu husi Postu ne’e rasik.

Iha Programa ne’e Lei tolu mak apresenta ba komunidade , mak hanesan, Lei no 13/2017 Regime Espesial ba Definisaun Titularidade Bein Imoveis, dekretu Lei no. 8/2017 konaba Espropriasaun ba Utilidade Publika no dekretu Lei no. 9/2002 konaba Nasionalidade. Orador mak hanesan Dr. Onorio A. Mangalhães, e Chefe Departementu Diresaun Assesoria Juridiku I Politika Legislasaun aprezenta dekretu Lei no. 13/2017 Regime Espesial ba Definisaun Titularidade Bein Imóvel. Lei no. 9/2002 Nasionalidade aprezenta husi Dr. José paulino chefe departementu Divulgasaun Lei iha Diresaun DNDHC no ajuda husi Director Registo Civil municipio Ainaro . Decretu Lei No. 8/2017 kona ba Espropriasaun Utilizasaun Publika, aprezenta husi Dr. Celito Cardoso husi Diresaun Nasional Direitus Humanus i Cidadania.
Iha sosializasaun ne’e, komunidade hato’o difikuldades barak iha momentu ne’e kona ba

direitu a Rai i oinsa bele exerce dever nudar sidadaun uza patrimoniu publiko no dokumentus Legalidade sira hanesan Bilete Identidade Sertidaun RDTL.
Comandante PNTL Municipio Ainaro hateten liu tan Municipio ne’e iha dadus konkreta kona ba kazu hadau malu Rai no oho malu tan rai sempre akontese. Nune’e komunidade iha direitu atu hetan informasaun konaba Lei hirak ne’e para minimiza problema iha municipio ne’e rasik. Komunidade Sira kontenti tebes ba programa divulgasaun ne’e tamba fasilita no halo sira komprende didiak prosesu legalidade sira konaba Nasionalidade,rikusoin Prefeitu sira, utilizasaun publika iha rai doben ida ne’e. Komunidade barak kaben ho sidadaun estrangeiru sira nune’e Ministeriu Justisa esforsu-an hodi fo atendimentu ba problema refere. Iha ambiente ne’e komunidades sira hakmatek hodi rona orador nebe halo aprezentasaun. Komunidade hato’o lamentasaun konaba kazu baliza toos nebe sempre hamosu desintendimentu nune’e husi estadu atu acelera lalais processu registu parcelas iha Postu Administrative Ainaro laran tomak.

Finalidade husi programa ne’e  Sua Execelensia foto hamutuk Autoridade Local no komunidade sira iha salaun Postu Administrativu Ainaro.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa