MINISTERIU JUSTISA HALA’O KAMPANHA VASINASAUN KONTRA COVID-19 IHA MUNICIPIO MANATUTU


Funar, 19/10/2021, Sua Execelencia Vice Ministru Justisa, Dr. Jose Edmundo Caetano Hala’o Kampanha Vasinasaun kontra COVID-19 iha Posto Administrativu Laclubar Municipio Manatutu.

Vice Ministru lao ain ba iha suku funar hodi hala’o campanha vasinasaun kontra COVID-19 iha Funar Posto Administrativu Laklubar Municipio Manatutu ho ekipa pesoal saude sira, fo esplikasaun ba populasaun sira iha suku refere maske suku ne’e la asesu Estrada tamba estragus total husi inundasaun iha dia 4/4/2021 maibe la senti kole lao nafatin fahe informasaun ne’e ba komunidades sira iha area remotas nune’e populasaun sira kontenti kontribui ba estado hodi hakbesik aan ba pesoal saude sira hetan vasinasaun kontra COVID-19 hafoin rona tiha esplikasaun husi Vice Ministru, komunidade suku Funar ho simu kedas vasinasaun, komunidade sente orgulho ho prezensa Membru Governo nebe mak hadomi tebes nia populasaun hodi tama sai suku no aldeia hodi hato’o lia nebe kalru liu no kredivel ba nia komunidades tomak, antes ne’e komunidade suku funar lakohi tamba tauk mate, tuir informasaun nebe iha media social, maibee komunidade sira rona rasik Vice Ministru nia esplikasaun , sira pronto kontra COVID-10 liu husi vasinasaun iha fatin refere.

Iha suku ne’e populasaun sira kompostu husi aldeia haat ho total 1947, ho montante refere barak mak simu vasina kontra COVID-19 ho purcentu 70 % tamba vizitasaun Vice Ministru fo esplikasaun klaru liu tan ba sira I ho kontenti mai partisipa iha vasinasaun ida ne’e.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa