VICE MINISTRU JUSTISA ENKONTRU HO ARENTADARIU ESTADO


Dili, 28/4/2022, Sua Excelencia Vice Ministru Justisa Dr. Jose Edmundo Caetano (Saka Timor) Enkontru ho Arendatarius Estado, Sesta-feira ne’e iha Salaun Ministeriu Justisa.
Iha enkontru ne’e, realiza husi Diresaun Nasional Terras Propriedades hetan abertura husi excelencia Ministru Justisa I akompaña husi Vice Ministru Justisa, I partisipa husi arendatariu sira hanesan NGO Internasional no Nasional, no kompaña lokal sira nebe mak investe iha estadu Timor Leste.

Enkontru ne’e realiza ho nia objetivu atu aprezenta relatoriu trimestral taxa arendamentu no mos buka solusaun ba arendatariu sira nebe sedauk kompri nia dever, no arendatariu sira nebe la hetan seguransa iha terenu, Ministeriu Justisa sei buka tuir sidadaun nebe okupa rai estadu maibe la selu arendamentu, inklu funsionarius nebe hela iha uma estadu mais la selu arendamentu no mos selu-seluk tan. Ministeriu Justisa liu husi diresaun terras propriedades esforsu aan makas hodi bele hetan solusaun nebe diak ba sidadaun no mos ba estadu.
Arendatariu sira hato’o mos difikuldades sira nebe mak hasoru iha terenu, no mos problema administativu nebe durante sira hasoru, inklu kestiona kona ba Investedores balun nebe lakompri ba estadu ne’e, estadu fo to’ok solusaun ba ida ne’e. arendatariu sira barak mak lakumpri ba estadu kompara ho selu arendamentu ba estadu.
Problema nebe mak mosu afeta mos dezenvolvimentu iha rai laran tan ne’e ministeriu justisa sei tau ba prioridades hodi bele solusiona iha tempu badak.
Vice Ministru rekomenda nafatin ba sidadaun sira nebe okupa rai estadu bele ba registu iha terras propriedades hodi bele hetan asistensia legal husi estadu Timor Leste.
Se la kompri dever ba estadu, sei hetan sansaun administrativa husi Ministeriu Justisa. Tamba ne’e relatoriu taxa trimestral hamutuk $ 1.165.575.11, nebe mak mai husi sidadaun nebe mak kumpri ona dever, maibe barak mak seidauk selu arendamentu ba estadu. Entretantu Ministeriu Justisa liu diresaun terras propridades sei akumula hotu dadus okupantes sira nebe iha teritoriu tomak hodi prosesa tuir regulamentu husi terras propriedades nune’e bele hetan asistensia legal husi estadu.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa