Ministru Justica Halo Segundu Lansamentu hodi fahe Sertifikadu ba Komunidade Aileu

Aileu-Ministru Justica liu husi Sekretario Estado Teras e Peropiredade ne’ebe servisu hamotuk ho ONG ITA NIAN RAI ne’ebe hetan suprota husi USAID hodi halo levantamentu dadaus ba rai nian ne’ebe agora dadaun akontese iha nasaun foun ida ne’e.

Tuir Ministru Justica Dionisio Babo Soares hateten katak Ministru Justica liu husi Sekretariu Estado Teras e Peropiredade servisu hamotuk ho ONG ITA NIAN RAIN ne’ebe hetan suporta husi USAID hodi halo levantamentu dadus ba rai nian neébe durante neé akontese iha rai ida neé.

“Ministru Justica servisu hamotuk ho ONG ITA NIAN RAIN neébe hetan suporta husi USAID hodi halo levantamentu dadus ba rai nian neébe durante neé akontese iha fatin-fatin tamba neé govenru iha nian politika oinsa atu bele resolve problema disbutak rai neébe komunidade sira hasoru”Dehan Ministru Justica Dionisio Babo Soares iha Aileu Sexta (14/09)

Iha fatin hanesan mos Vice Ministru Justica Ivo Valenti hateten katak Timor Leste nasaun ida neébe mai husi kolonializmu neébe naruk no la resolve kona ba problema disbutak rai ho ida neé ohin loron Timor Leste sai ona hanesan Nasaun Indepente governu iha dever hodi halo politika atu bele resolve maske nenein mai ita buka para atu resolve.

“Timor Leste mai husi Kolonializmu ida neébe naruk tebes hodi ohin loron Timor Leste hodi sai nasaun neébe independent tamba neé governu iha dever atu halo politika ida atu bele resolve disbutak rai neébe akontese iha Timor Laran tomak” Dehan Vice Ministru Justica Ivo Valenti.

Vice Ministru Informa tan katak Sertifikadu ida neé laos atu sai ona nain ba rai maibe sertifikadu ida hanesan registu ba ita boot nia peropiridade neébe ita boot iha hodi hein ita nian lei neébe agora dadaun iha hela prosesu nian laran banhira lei neé aprova ona ita boot sei sei hetan sertifikadu ida hodi sai nain ba rai.

Pedro Delfim
Media Officer