Sekretariu Estadu ASEAN Hasoru Malu ho MJ Koalia Oinsa Prepara Timor Leste atu tama ba membru ASEAN liu iha Seitor Justica

Dili - Sekretariu Estadu Assuntu ASEAN hasoru malu ho MInistru Justica Dionisio Soares Babo ho informa prosesu Negosiasaun no diskusaun oinsa Timor Leste atu sai Membru ASEAN iha futuru hodi diskuti klean liutan bantezen no dezbanten banhira Timor Leste sai membru ASEAN.

Tuir Sekretariu Estadu Assuntu ASEAN Roberto Saramentu de Oliveira Hateten katak objektivu hasoru malu ho Ministru Justica atu bele fo hanoin hamotuk oinsa Timor Leste atu sai Membru ASEAN presija ita hotu hodi tau hamotuk ita nian hanoin atu bele diskuti iha aspeitu hotu-hotu hodi hare nian bantazen no desbantazen.

“Ita hotu hatene katak agora dadaun Timor Leste atu sai membru ASEAN maibe Timor oan hotu-hotu presija atu tau hanoin hamotuk hodi diskuti iha aspeitu hotu-hotu hodi hatene bantazen no dezbantazen banhira Timor Leste tama ona iha Membru ASEAN”dehan Sekretariu Estadu Asuntu ASEAN Roberto Saramentu iha edifisiu Ministeriu Justica Caicoli DIli Kinta (20/09)

Eis Embaixador Timor Leste ba Singapura neé mos informa tan katak aspetu inportante neébe ita hotu atu diskuti mak iha seitor Siguransa no Defeza tamba neé hau hasoru malu ho MInisteriu hotu-hotu neébe relavante hodi tau hamotuk hanoin atu bele reforsa tan ami nian servisu .

“Aspeitu neébe inportante atu disku liu mak iha aspeitu Seguranca do Defeza tamba neé presija ita hotu tau hamotuk ita nian hanoin hodi diskuti iha aspeitu Siguransa no Defeza tamba neé Timor Leste atu sai membru ASEAN presija ita Timor oan nian kontribuisaun” dehan Eis Embaixador TL ba Singapura.

Hatan ba kestaun neé Ministru Justica Dionisio Babo Soares hateten katak Ministru Justica iha nian diresaun neébe nian servisu ligadu ho assuntu neé tamba neé Timor Leste atu tama ba membru ASEAN sempre infrenta buat barak no presija ita hotu nian kontribuisaun hodi prepara kondisaun neébe diak ba ita nian rai banhira Timor Leste sai Membru ASEAN.

“Ministru Justica iha Diresaun neébe nian servisu legadu ho assuntu neé tamba neé Timor Leste atu sai Membru ASEAN presija ita hotu nian kontribuisaun no prepara kondisaun neébe diak molok atu tama ba membru ASEAN”dehan Ministru Justica hafoin halo Inkontru ho Sekretariu Estadu Assuntu ASEAN iha Edifisiu MInsiteriu Justica Caicoli Kinta (20/09)

Iha okazaun neé mos MInsitru Justica informa mos servisu no Programa Minsteriu Justica nian ba Sekretariu Estadu Assuntu ASEAN iha tinan lima oin mai.

Pedro Delfim
Media Officer