UNITED NATION CHILDREN FUND ATUALIZA PROGRAMA REJISTU MORIS IHA ERMERA NO MANUFAHI

Dili, MJ: Tersa-feira (27/09) dader ne'e, Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento hala’o reuniaun mensal ho UNICEF Country Representative iha Timor-Leste, Sr.Bilal Durrani. Reuniaun ne’e ho objetivu atu atualiza ba Ministru Justisa kona-ba apoiu no asistensia UNICEF ba programa Rejistu Moris ba labarik sira iha Timor-Leste.

UNICEF Country Representative iha Timor-Leste, Sr.Bilal Durrani atualiza ba Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento kona-ba progresu sistema rejistu moris nian no apoiu sira, liliu ba Rejistu Moris ne'ebé hala'o ona iha fulan kotuk.

Atualiza mós kona-ba treinamentu Rejistu Moris ba Lider Komunitaria sira nomós ba parteira sira iha Oe-cusse hodi hasa'e konsensia lider komunitaria no parteria sira nian kona-ba rejistu moris labarik.

Informa mós ba Ministru Justisa katak Atividade Rejistu Moris Mobile iha Ermera no Manufahi remata ona no mais ou menus kuaze labarik 20.000 mak rejistradu ona. No fulan oin main sei kontinua atividade Rejistu Moris iha Postu Lolotoe, Munisípiu Bobonaro.

Informa mós ba Sr. Ministru Justisa kona-ba prosesu prokuramentu ba ekipamentu IT hanesan komputador no printer sira inklui meza i kadeira servisu sira.

Ikusliu informa mós kona-ba lakunas hirak ne’ebé sira hasoru durante halo programa rejistu ba labarik sira, hanesan inan uniku no pae deskoñesidu sira.

Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento agradese no apresia ba UNICEF ne’ebé apoiu ona programa Rejistu Moris ba Labarik, no Ministru Justisa, informa mós ba UNICEF katak Ministériu Justisa mós halo hela programa hanesan iha Munisípiu Lautem, Maubisse, Ainaro no sei ba mós munisípiu seluk hodi halo emisaun ba sertidasun moris no BI ba sidadaun sira.

UNICEF Timor-Leste konsidera laiha Sertidaun Moris RDTL, labarik sira bele hasoru risku boot apatridia (laiha nasaun) rezulta husi laiha prova legal nasionalidade nian no ka ligasaun legal ho nasaun.

Sertidaun Moris publikada ka fó sai husi Governu Timor-Leste bele ajuda ita bo’ot atu trata identifikasaun nasional, kartaun eleitoral, pasaporte no ka dokumentu legal no servisu seluk.

#RejistuMoris mak etapa dahuluk atu fó ba bebé ne’ebé mak foin moris ho moris ida ne’ebe mak seguru no saudavel. Tan ne’e, halo esforsu atu rejista oan sira nia moris imediatamente depois de moris iha eskritóriu rejistu sivíl iha ita-boot nia munisípiu, ka husu ajuda ba xefi suku ka xefi aldeia atu hetan oan sira nia sertidaun moris RDTL husi governu.

Ba verifikasaun, inan-aman sira presija atu lori ita-boot sira nia dokumentus hanesan tuir mai:

Inan-Aman Sarani tenke lori dokumentus:
Sertidaun Baptismu, Kartaun Eleitor no Bilhete de Identidade (wainhira inan aman rejistu ona).

Inan Aman la Sarani ka Jintiu, tenke lori dokumentu:
Deklarasaun nasimentu husi Chefe do Suco deit.
Aplikante Sarani tenke:

Apresenta sertidaun baptismu ho rekezitu inan aman nia dokumentus ou Deklarasaun nasimentu husi Chefe do Suco.

Aplikante la Sarani ka foin moris, tenke lori dokumentus:
Deklarasaun nasimentu husi Chefe do Suco, no LISIO husi fasilidade saúde wainhira labarik ne'e moris iha fasilidade saúde.

Parseria ida entre UNICEF ho Governu Japaun apoia Governu nia programa Rejistu Moris iha Timor-Leste.

#BaLabarikHotu, identidade ida

27 Setembru 2022
#Media_Gabinete_MJ