MINISTRU JUSTISA INTERINU REUNIAUN HO RAI NAIN KONABA PROJETU ESKOLA CIDADE UNIVERSIDADE


Dili, 14/2/2023, Sua Exelensia Ministru Justisa Interinu Dr. José Edmundo Caétano (Saka Timor) Reuniaun ho Reklamante (rai nain) ba Projetu Eskola Cidade Universidade iha Aileu, Tersa-Feira ne’e iha Gabinete Vise Ministru Justisa Colmera.

Reuniaun ne’e diriji husi exselensia Ministru Interinu Dr. José Edmundo Caetano akompanha husi director Nasional Terras Propriedades Horacio da Silva, director Disputa Rai, chefe SNC, no Chefe Inspeksaun Terras, no prezensa mos husi reklamante sira.

Ministru interinu apresia ho pedidu ne’ebe reklamante sira hato’o konaba direitu ba rai hectares 36 maibe estadu utiliza deit 25 hektares, estadu atu konstrui universidade da sidade nebe lokaliza iha munisipiu Aileu. Entre tantu hanesan rai nain ne’ebe seidauk tama iha lista indemizasaun, tan ne’e hamusu reklamasaun ba governu hodi bele resolve ho ulun malirin. Relasiona kazu refere reklamante sira mos iha komitmentu hodi kolabora ho estadu ou governu hodi investe maibe reklamante sira lasatisfas ho prosesu hirak ne’e, tamba sedauk hetan direitu husi estadu nune’e projetu refere sei iha prosesu laran.

Pedidu reklamasaun ho intensaun atu estadu fo konsiderasaun ba rai nebe foti atu uza halo konstrusaun universidade da sidade iha munisipiu Aileu ho medida 25 hektares. Total afetado 118 uma-kain, tuir prosesu legal hetan kompensasaun hosi estadu. Iha enkontrune’e parte estadu ka governu ho rai nain iha ona konkordansia ho valor indemnizasaun kada metru $ 3.00, no atu reforsa ida ne’e rai nain mos hatama deklarasaun relasionaho valor refere.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa