MINISTRU JUSTISA INTERINU LOKE ABERTURA FORMASAUN BA GUARDA PRIZIONAL

Dili, 15/2/2023, Sua Excelensia ministru interinu Dr. Jose Edmundo Caetano (Saka Timor) loke abertura formasaun ba guarda prizional, kuata-feira ne’e, realiza iha salaun konferensia Ministeriu justisa.
Molok atu hahu formasaun ne’e, Ministru Justisa Interinu no Prezidenti PDHJ Dr. Vergilio da Silva Guterres, halo intervensaun no ofisiálmente abertura formasaun ne’e, no partisipa mos husi Diretor Geral-MJ, formandu guarda prizional, no dirijente sira husi Ministériu Justisa no PDHJ, inklui formadores husi PDHJ.

Formasuan ne’e, realiza husi Provedoria Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) ne’ebe lidera husi Prezidenti Vergilio da Silva Guterres. Formasaun ne’e, ligadu ho prevensaun torturasaun iha ambitu servisu prizional nian. Exselensia Ministru interinu apresia formasaun ne’e no hateten “Ministeriu Justisa nakloke ba parte sira atu koopera hamutuk hodi dezenvolve prizaun tuir enkuadramentu nasional no internasional. Exselensia mos enkoraza ba guarda prizional sira, presiza toma atensaun hodi aprende no eleva konhesimentu iha area torturasaun.

Ministru sublina liután, nu’udar sidadaun, ema hothotu tenke hakruuk ba lei no equality before the law, katak, lei aplika ba ema hotu hanesan no la koinese ema kiik ka boot, riku ka kiak, tanba ne’e maka lei proibi torturasaun ba dadur-sira.” Prezidenti PDHJ mos hatutan tan katak, “guarda prizional sira tenke halo tuir regras sira ne’ebe estadu estabele, labele halo tuir imi nia hakarak, halo buat ruma tenke fo koinesimentu ba ierárkia ministeriu justisa nian.”

PDHJ organiza formasaun ne’e, bazeia ba kooperasaun institusional entre Ministériu Justisa ho PDHJ ne’ebe asina memorandu entendimentu iha tinan 2021, iha Ministériu Justisa. Formasaun ne’e ba faze dahatoluk iha prizaun Becora, primeiru iha Suai, segundu iha Gleno. Guarda prizional sira mos apresia ho programa formasaun ne’e, tamba bele aumenta koinesimentu iha kareira servisu nian liu-liu iha area torturasaun.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa