VISE MINISTRU JUSTISA HALA’O SOSIALIZASAUN INFORMASAUN ID UNIKU IHA MUNISIPIU LAUTEMTutuala, 24/3/2023, Sua Exselensia Vise Ministru Justisa Dr. Jose Edmundo Caetano (Saka Timor) Hala’o Sosializasaun Informasaun ID UNIKU ba autoridades no komunidades sira, Sesta-feira ne’e, realiza iha Salaun Posto Administrativu Tutuala.
Atividade ne’e, abertura husi exselensia Vise Ministru Justisa Dr. Jose Edmundo Caetano, akompanha husi Director Nasional ID UNIKU, Administrador postu Tutuala, Comandante PNTL Squadra Postu Tutuala, no partisipa husi Autoridade lokal husi suku rua aldeia hitu, hamutuk ho funsionarius sira iha posto refere.

Vise Minitru hateten, programa ne’e, programa interministerial nune’e hakarak inform aba sosiedade atu komprienda saida mak ID Uniku no programa ne’e sei hala’o iha teritoriu nasional, atu bele esplika lolos ba povo konaba Identidade Uniku ba pessoal ida-idak. ID UNIKU hanesan ID dijital hodi idenfika no autentika ho ema, nune’e identidade ne’e sei konsiste husi informasaun biografiku (Naran, data moris, no fatin moris) no informasaun biometriku (Liman fuan, imagen oin, no matan) ikus ho numeru uniku dijitu 10.

Objetivu husi programa ne’e, atu hatene lolos numeru sidadaun timor no atualiza dadus ba estadu nune’e estadu trasa planu dezenvolvimentu nebe efikasia tuir dadus nebe akumula husi ID UNIKU tamba ne’e presiza halo sosializasaun ba autoridade sira hotu nune’e parte hotu-hotu kolabora hamutuk hodi fo indentidade neebe mak ho loos.

Programa ida ne’e, nia benefisiu ba estadu mak hanesan fo vizaun panoramiku diak liu konaba ema hotu-hotu nebe mak iha Timor Leste hodi hadiak planeamentu estadu, hamenus fraude, identidade falsu ka duplikadu,nune’e poupa osan no tempu, asegura kapasidade atu fahe informasaun atraves bazedadus, diferente no garantia privasidade, estabelese fundasaun ba iniativa governu eletroniku.

Komunidade no autoridade sira mos apresia ho programa ne’e tamba hadiak ita nia identidade ne’ebe ho dijital hodi hatene lolos komunidade hira mak iha postu nia laran tuir pesoal nia idade rasik. Ikus husi programa refere governante ne’e hasai foto hamutuk ho autoridade sira husi postu Tutuala.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa