Ministru Justisa, halo Sorumutu ho Presidente Pontificial Council of Family, iha Vaticano

Ministru Justisa , Dionísio Babo halo Sorumutu ho Presidente Pontificial Council of Family, Santa Se, Mgr Vincenzo Paglia iha Vaticano.

Iha loron ikus, Sr. Ministru Justisa, Dionísio Babo nia vizita servisu ba Roma, Italia (27-30 Novembru 2012), halo mos sorumutu ho Mgr. Vincenzo Paglia, ne’ebé kaer pasta hanesan Presidente Conselho Pontificial Familia, Santa Se nian (se kompara ho estrutura Governasaun Timor-Leste nian karik, atu hanesan ho Ministru ba Justisa).

Iha sorumutu ne’e, nai ulun nasaun 2 nian ne’e konkorda katak, konseitu no doutrina hanorin Katolika nian, ne’ebé koalia kona ba domin, maka sai hanesan sentru ida atu forma familia hodi hari nasaun ida ne’ebé forte. Tamba ho domin no iha domin maka sei harí familia ida ne’ebé sei la nakdoko.

Ho nune’e, familia ne’ebé forte sei kontribui maka’as ba forma nasaun ida. Tamba ida ne’e, Santa Se sei hamutuk ho Nasoens Unidas atu deklara katak tinan 2014 ne’e tinan ba familia. No Timor-Leste senti orgulhu liu tamba Timor-Leste maka nasaun ba dala uluk iha mundu ne’ebé simu ou rona deklarasaun ne’e konaba tinan 2014 hanesan tinan ba familia nian.

Alende ne’e, hanesan ema segundu depois ho nian Santidade (Iha estrutura Governasaun Santa Se nian), halo mos diskusaun ho Sr. Ministru kona ba pozisaun Ambassador Timor-Leste nian mai Santa Se ne’ebe to’o ohin loron sei mamuk nafatin. Hatan ba ida ne’e, Sr. Ministru promote katak, sei hatutan liu ba Primeiru Ministru atu hare lalais asuntu importante ne’e.

Depois ne’e hatutan mos liu tan diskusaun entre nain ulun nasaun rua nian ne’e, konaba oin nusa atu hametin liu tan relasaun entre Timor-Leste ho Santa Se, iha area justisa nian.

Sorumutu ne’ebe hala’o iha situasaun familiar nia laran ne’e, hala’o durante minutu 30 nia laran no remata ho troka prenda.

Konkorda mos katak iha fulan Fevereiru tinan 2014, nai ulun husi Timor Leste bele mai vizita Santa Se, hanesan parte ida ba deklara tinan 2014 hanesan tinan família nian.

Roma, 29/11/2012@NV

Pedro Delfim
Gabinete Ministru Justisa
Media Officer