MJ Aprezenta Proposta OJE 2013 ba Komisaun A Parlamentu Nasional

Dili-Ministru Justisa iha Sexta (11/01) Lokraik aprezenta proposta orsamentu Jeral Estadu tinan 2013 ho montante hamotuk 16,558,000 Milaun la inkului ho orsamentu husi fundu Infra-Estrutura tamba fundu Infra-Estrutura la iha Ministeriu Jutisa nian okos,ba Komisaun A Parlamentu Nasional hodi halo diskusaun programa prioridade saida mak Ministeriu Justisa atu halo iha tinan 2013 molok atu tama ba diskusaun iha Pelenaria Parlamentu Nasional iha fulan oin mai.

Tuir Ministru Justisa Dionisio Babo hateten katak Ministeriu Justisa hanesan Ministeriu ida neébe boót atu administra Justisa iha Timor Leste tamba neé ba tinan ida neé hanesan Primeiru Ministru hateten katak kada Ministeriu tenke hadia uma laran tamba née Ministeriu Justisa mantein nafatin ho orsamentu neébe kiík kompara ho Ministeriu seluk.

“Orsamentu jeral estadu ba Tinan 2013 ba Ministeriu Justisa ho montante hamotuk 16,558,000 la inkului ho Fundu Infra-Estrutura tamba tinan ida neé atu hadia uma laran tamba neé MJ mantein nafatin ho orsamentu néebe naton hodi halo dezenvolvimentu iha setor jutisa nain tamba dala barak ita husu osan boót maibe ita ezekuta la hotu ida neé mos la dun diak”Dehan Ministru Justisa Dionisio Babo hafoin aprezenta proposta orsamentu ba Komisaun A Parlamentu Nasional Kuinta (11/01).

Orsamentu ba Salariu no Vencimentu hamotuk U$ 2,982,000,orsamentu ba Bens no Servisu hamotuk U$ 5,084,000 orsamentu ba Transferensia Publika US$ 8,000,000,orsamentu ba Kapital Menor U$ 8,066,000 orsamentu ba Capital Dezenvolvimentu hamotuk U$ 492,000 Milaun la inkului ho orsamentu husi fundu infra-Estrutura tamba orsamentu Fundu Infra-Estrutura la iha Ministeriu Justisa nian okos.

Iha aprezentasaun orsamentu neé Partisipa husi Ministru Justisa Dionisio Babo Soares,Vise Ministru Justisa Ivo Valente,Sekretariu Estadu Terras no Propriedade Jaime Xavier,Chefe Gabinete Ministru Mateus Rita no Diretores Nasional tomak husi Ministeriu Justisa.

Pedro Delfim
Gabinete Ministru Justisa
Media Officer